NOVÉ NEBO A NOVÁ ZEM

 

1.

Skončil život jak ťažký sen,

Nové nebo a Nová zem

volá tichým volaním.

Niet už Zeme, oblohy niet,

novej vlasti tajomný svet

otvára sa pred nami.

 

2.

Počul som hlas, – zvestoval mi:

Boh tu bude bývať s ľuďmi

v novej láske nových dní.

Naveky im bude Bohom,

oni budú jeho ľudom –

nový deň sa rozodní.

 

3.

Uschne každá horká slza,

každá bolesť rozplynie sa,

smrti už viac nebude.

Hľa, – rodí sa všetko nové

v tvojom všemohúcom slove,

môj Boh, môj Vykupiteľ!

 

4.

Len tma večná pokoj nedá,

kde sa zloba sama seba

nenávisťou stravuje.

Toto druhé umieranie

budí strach a hrôzu, Pane!

Bože mojej nádeje.